Casual Employees

Casual Employees

Sl. Name
1. Sri. Chanchal Panchyadhayee
2. Sri. Anil Kumar Roy
3. Sri. Arabinda Maity
4. Sri. Kamal Patra
5. Sri. Achintya Bar
6. Sri. Subimal Kamila
7. Sri. Koustab Maity
8. Sri. Amalendu Panda
9. Goutam Das
10. Sri. Ratan Bahadur Sunuar
11. Sri. Bhaskar Jana
12. Biswajit Giri
13. Suvasis Panda
14. Raj Kumar Jana
15. Sk. Maidul
16. Satadul Bera
17. Tapasi Bera
18. Suvendu Dutta
19. Sakuntala Sundar